NOVEDADES DEL XVII CONGRESO NACIONAL DE NUMISMÁTICA (PONTEVEDRA, SEPTIEMBRE DE 2024)

Boletín semanal de novidades da web da Deputación de Pontevedra

Alta da subscrición

Baixa da subscrición

PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable do tratamento

Deputación de Pontevedra

Finalidades do tratamento

Tramitar a súa solicitude de alta, baixa ou modificación de datos no servizo comunicación de anuncios aos que está subscrito

Lexitimación para o tratamento

Consentimento explícito das persoas interesadas

Destinatarios dos datos

Non se prevén

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou revocar o consentimento segundo o previsto en https://www.depo.gal/proteccion-de-datos/exercicio-de-dereitos

Contacto delegado/a de protección de datos e máis información

https://www.depo.gal/proteccion-de-datos